Физически информационни киоски

Във всяка страна партньор ще бъде създаден един информационен киоск, който има за цел пряко да подкрепи участието на мобилните граждани на ЕС чрез информация и консултации. Създаването на информационните киоски ще даде възможност на мобилните граждани на ЕС да получат достъп до информация и съвети по основни теми на ЕС, включително законодателни и административни практики, свързани с осигуряването на демократично участие на мобилните граждани на ЕС и правата, включително правото на глас и отговорностите на мобилните граждани на ЕС в дадена страна / регион / град и съдействие за тяхното осъществяване.

Целта е информацията да бъде лесно достъпна и да предостави възможност на мобилните граждани на ЕС да изразяват и обменят мнения по всички области на ЕС, особено тези, които засягат участието им в демократичния живот в местната общност.